Dữ liệu đề tài

B2010-DHH03-56

Không gian đối xứng nửa đơn và mối liên hệ với các nhóm con số học của nhóm đại số

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Đỗ Ngọc Diệp, Trần Vui, Võ Văn Minh, Hoàng Thái Vũ

B2004-09-02

Lý Thuyết Lie Và Bài Toán Compact Hóa Các Không Gian Đối Xứng Nửa Đơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Trần Vui, Võ Văn Minh