Dữ liệu đề tài

DHH2019-03-122

Giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động vui chơi

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Tạ Thị Kim Nhung (Chủ nhiệm), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi, Trương Thị Thanh Hoài