Dữ liệu đề tài

DHH2018-01-128

Cấu trúc đại số trên từ vựng và ứng dụng

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Văn Chiến (Chủ nhiệm), Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Dư Thái, Hồ Vũ Ngọc Phương

CS-DT2018

BÀI TOÁN XẤP XỈ BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Bùi Văn Hiếu (Chủ nhiệm)

DHH2013-01-40

Đặc trưng của tập lồi và các bài toán liên quan

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thế Phùng (Chủ nhiệm), Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Dư Thái

CS-DT2012-01

Phương pháp số giải phương trình vi phân

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Văn Hiếu (Chủ nhiệm)

DHH2012-01-25

Một số thuật toán trên dàn, phân tích ma trận và áp dụng vào thám mã

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Long (Chủ nhiệm), Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Dư Thái

CS-DT2008-01

Một số bài toán trong tối ưu tổ hợp và ứng dụng

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Văn Hiếu (Chủ nhiệm)

B2008-DHH01-44

Nghiên cứu bài toán bù tuyến tính sử dụng kỹ thuật phân hoạch không gian

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thế Phùng (Chủ nhiệm), Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Dư Thái, Trần Thiện Tín, Lê Anh Tuấn