Dữ liệu đề tài

CS-DTDHKH2013-1410

Xây dựng phương án nắm bắt các vấn đề quan tâm của người sử dụng trong một cổng thông tin điện tử thông qua quá trình truy cập.

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Quốc Nhật

NN-BVMTDHKH2013-1410

Cổng thông tin quản lý và đào tạo của một khoa chuyên môn

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Quốc Nhật