Dữ liệu đề tài

DHH2022-01-201

Truyền thông chính sách tự chủ đại học trên báo Giáo dục và Thời đại online, báo Dân trí, tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Lê Thúy Nga (Chủ nhiệm)

DHHbbng

Truyền thông Festival Huế trên báo Thừa Thiên Huế tiếp cận từ góc độ quan hệ công chúng

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Lê Thúy Nga (Chủ nhiệm), Võ Kiên Trung, Hồ Dũng

DHH2015-01-83

Truyền thông Festival Huế trên báo Thừa Thiên Huế tiếp cận từ góc độ quan hệ công chúng

Lĩnh vực: THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Lê Thúy Nga (Chủ nhiệm), Phan Thị Thùy Dương Võ Kiên Trung Hồ Dũng Lê Quang Minh