Dữ liệu đề tài

CS-DT02

Yếu tố hậu hiện đại trong Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh