Dữ liệu đề tài

NN-NCCB101.02.-2013.09

Nghiệm viscosity của phương trình Hamilton – Jacobi và sự liên kết với một số bài toán tối ưu

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Đình Đồng, Nguyễn Hoàng (Chủ nhiệm), Lê Văn Hạp, Huỳnh Thế Phùng

DHH2013-01-40

Đặc trưng của tập lồi và các bài toán liên quan

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thế Phùng (Chủ nhiệm), Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Dư Thái

B2008-DHH01-44

Nghiên cứu bài toán bù tuyến tính sử dụng kỹ thuật phân hoạch không gian

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thế Phùng (Chủ nhiệm), Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Dư Thái, Trần Thiện Tín, Lê Anh Tuấn

B2003-07-16

Sử Dụng Máy Tính Để Nâng Cao Hiệu Quả Việc Giảng Dạy Toán Cho Sinh Viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thế Phùng, Nguyễn Đắc Liêm, Lê Anh Tuấn

B1.1.10/98

Một Số Thuật Toán Tối Ưu Và Ứng Dụng (Đồng Chủ Trì: Ts. Nguyễn Định)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thế Phùng, TS. Nguyễn Định

B94.06.01

Nghiên Cứu Một Số Lớp Bài Toán Tối Ưu Không Trơn Và Ứng Dụng Trong Các Mô Hình Cụ Thể

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thế Phùng, Trần Đình Long, Lực, Lê Tự