Dữ liệu đề tài

B2013-DHH-105

Phật giáo Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc giai đoạn 1945-1975

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thành Nam, Hoàng Chí Hiếu, Huỳnh Thị Cận, Lê Cung (Chủ nhiệm)

DHH2011-08-01

Đại học Huế 55 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2012)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Đăng, Hoàng Chí Hiếu

B2010-DHH03-

Phong trào đô thị miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1961 - 1965

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Hoàng Chí Hiếu, Lê Thành Nam

B2010-DHH03-59

Phong trào đô thị miền Nam Việt Nam 1961 - 1965

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

DP-DTCấp tỉnh

Địa chí Thừa Thiên Huế, Phần Dân cư - Hành chính

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Lê Văn Thuyên, Hoàng Chí Hiếu

B2006-DHH03

Phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954 – 1960

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Hoàng Chí Hiếu

B2006-DHH03-12

Phong trào đô thị Miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1954-1960

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B2002-09-02

Phong Trào Phật Giáo Miền Nam Việt Nam Từ Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Mậu Thân (1968) Đến Trước Hiệp Định Paris (27-1-1973)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B2000-09-43

Phong Trào Phật Giáo Miền Nam Việt Nam Từ Sau Cuộc Đảo Chính Lật Đổ Chế Độ Ngô Đình Diệm (1/11/1963) Đến Trước Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân (1968)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B98-09-23

Phong Trào Đấu Tranh Chính Trị Ở Huế Trong Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước (1954-1975)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung