Dữ liệu đề tài

DP-DTNVHQUANGLOI

NHÀ VĂN HÓA XÃ QUẢNG LỢI

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Sĩ Châu (Chủ nhiệm)

DP-DTDINHGIAOTAC

trùng tu và bảo tồn Đình Giao Tác xã Thuận Lộc

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Sĩ Châu (Chủ nhiệm)

DP-DTLABO

Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị Labo xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lĩnh vực: Y TẾ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Sĩ Châu (Chủ nhiệm)

B2002

Quỹ kiến trúc nhà rường truyền thống tại Thừa Thiên Huế, hiện trạng và giải pháp

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Bá Tịnh, Võ Ngọc Đức, Võ Sĩ Châu, Nguyễn Văn Tuấn, Đặng Minh Nam