Dữ liệu đề tài

B2010-DHH01- 95

Đánh giá hiệu quả công tác định canh - đinh cư và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái nông hộ hợp lý ở vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Lới, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Quang Việt

B2010-DHH01-95

Đánh giá hiệu quả của công tác định canh - định cư và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái nông hộ hợp lý ở vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Lới

B2001-DHH07-82

Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên phục vụ cho định canh định cư và phát triển nông, lâm nghiệp bền vững vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Lới, Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng