Dữ liệu đề tài

DP-DT - 2017

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng nguồn thu nhập và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Nguyễn Bình Đức (chủ nhiệm); Trần Xuân Bình (tham gia)

QT-DA - 00088048

Đề tài: Đánh giá những áp lực/ đe dọa lên hệ sinh thái và đa dạng sinh học vùng đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế (UNDP tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-BVI-03-290618

Đề tài: Đánh giá độc lập giữa kỳ và cuối kỳ về Chương trình nâng cao nhận thức và giáo dục (AREC)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DA - 17-AF-APS-001

Đề tài: Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu trên hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và chuẩn bị lộ trình cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu cho tỉnh Thừa Thiên Huế (USAID tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-AID-486-A-12-00007

Dự án: Cải thiện sinh kế cho người khuyết tật thông qua tiếp cận thị trường tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa thiên Huế (USAID tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đóc dự án)

QT-DA-SFIC-006

Dự án: Sản xuất thủy sản bền vững dựa vào hộ gia đình tại vùng đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế (ICCO tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)

QT-DA - 76-03-02-064

Dự án: Sản xuất thủy sản bền vững dựa vào cộng đồng tại các xã ven đầm phá Phú Vang, Thừa Thiên Huế (ICCO tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)

QT-DA-LHD-SA

Dự án: Xây dựng mạng lưới và hỗ trợ gia đình bệnh nhân phong, thành phố Huế (do Nippon Nhật bản tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)

QT-DAVN76-03-02-039

Đề tài: Đánh giá thực trạng tiếp cận đất và mặt nước của cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế (ICCO tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DA-NIPPON-VSHNĐ

Dự án: Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Đánh giá tác động xã hội, xây dựng kế hoạch hành động đền bù, tái định cư và sinh kế cho người dân

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: TS. Vũ Ngọc Long (Viện SHNĐ HCM- Giám đốc); Trần Xuân Bình (chuyên gia đánh giá tác động xã hội)

QT-DA-SFIC-005

Dự án: Tăng cường cơ hội tiếp cận đất và mặt nước cho cộng đồng vạn đò định cư ven đầm phá Tam Giang, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế (ICCO tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)

QT-DACER.2010.03564

Dự án : Hỗ trợ sửa chữa nhà Gươil truyền thống của người dân tộc Ktu ở thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông (CER Hà Lan tài trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Giám đốc dự án)