Dữ liệu đề tài

B2006-DHH03-07

Tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2005 – diện mạo và đặc điểm

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thái Phan Vàng Anh, Lê Thị Hường (Chủ nhiệm)

B2006-DHH03-08

Tiểu thuyết Việt Nam từ 1986-2005 - Diện mạo và đặc điểm

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hường

B99-09-38

Sắc Văn Xuôi Nữ Khu Vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hường