Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Xuân Cường
  • 100000.0034

Ngô Xuân Cường
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Trương Chí Hiếu
  • 800000.0247

Trương Chí Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Từ Thu Mai

Từ Thu Mai
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Phòng Đào tạo - Khoa học công nghệ

Xem chi tiết
Võ Quang Nhã
  • 100000.0022

Võ Quang Nhã
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý kỹ thuật

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý kỹ thuật

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết