Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Generators for the Mod-p Cohomology of the Steinberg Summand of Thom Spectra Over B ( ℤ / p )^ n -Odd Primary Cases
Tạp chí:
ISSN: 2305-221X
Tên tạp chí Vietnam Journal of Mathematics (2305-221X (eISSN: 2305-2228))
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER SINGAPORE PTE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập: 50
Số: 1
Trang: 229-248
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Nguyễn Đặng Hồ Hải (Chính)
File đính kèm:
  1. Hai2022_Article_GeneratorsForTheMod-PCohomolog.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://link.springer.com/article/10.1007/s10013-021-00501-y