Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1388

Energy Transfer Phenomenon and Color-Tunable Properties of Ca2Al2SiO7: Dy3+/Eu3+ Phosphors

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Do Thanh Tien (Chính), Nguyen Manh Son, Nguyen Dang Nhat, Ho Van Tuyen, Le Xuan Diem Ngoc, Tran Quoc Toan
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/issue/view/251

1859-1388

ĐẶC TRƯNG QUANG PHỔ CỦA VẬT LIỆU Ca2Al2SiO7 ĐỒNG PHA TẠP Ce3+ VÀ Sm3+

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Đỗ Thanh Tiến (Chính), Nguyễn Mạnh Sơn, Trần Thương Thiên
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/issue/view/251

ISBN: 978-604-974-905-6

ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ KÍCH THÍCH ĐẾN ĐẶC TRƯNG QUANG PHỔ CỦA VẬT LIỆU Ca2Al2SiO7: Sm3+

HỘI NGHỊ VẬT LÝ THỪA THIÊN HUẾ 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Mạnh Sơn (Chính), Trần Trung Khiêm, Bùi Văn Sinh, Đoàn Nhân Hoàng, Đỗ Thanh Tiến (Chính)
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/announcements.php?readmore=2396

ISBN: 978-604-974-905-6

CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG QUANG PHỔ CỦA VẬT LIỆU Ca2Al2SiO7: Ce3+, Dy3+, Eu3+

HỘI NGHỊ VẬT LÝ THỪA THIÊN HUẾ 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thanh Tiến (Chính), Dương Tấn Tiên, Lê Trung Cang, Phạm Ngọc Luyện, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Mạnh Sơn (Chính)
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/announcements.php?readmore=2396

0925-3467

Luminescence Properties and Energy Transfer Processes in Ce3+-Sm3+ Co-doped Calcium Aluminosilicate Materials

Optical Materials, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Manh Son (Chính), Do Thanh Tien, Nguyen Thi Quynh Lien, Dinh Thanh Khan, Le Thi Thanh Hiep, Ho Van Tuyen
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346721010648

ISBN: 978-604-974-905-6

CHẾ TẠO VẬT LIỆU Ca2Al2SiO7 PHA TẠP ION Sm3+ PHÁT BỨC XẠ MÀU ĐỎ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP

HỘI NGHỊ VẬT LÝ THỪA THIÊN HUẾ 2021, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thanh Tiến (Chính), Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Văn Tuất, Hồ Văn Tuyến, Võ Văn Tri
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/khcn/announcements.php?readmore=2119

ISBN: 978-604-974-905-6

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ION Dy3+ ĐẾN PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU Ca2Al2SiO7: Dy3+

HỘI NGHỊ VẬT LÝ THỪA THIÊN HUẾ 2021, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Mạnh Sơn (Chính), Đỗ Thanh Tiến, Tăng Hồng Văn
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/khcn/announcements.php?readmore=2119

ISBN: 978-604-974-905-6

TĂNG CƯỜNG PHÁT XẠ Sm3+ trong vật liệu Calcium Aluminosilicate đồng pha tạp Ce3+ và Sm3+

HỘI NGHỊ VẬT LÝ THỪA THIÊN HUẾ 2021, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Văn Tuyến, Nguyễn Mạnh Sơn, Đỗ Thanh Tiến, Lê V.K. Bảo, Nguyễn T.T. An
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/khcn/announcements.php?readmore=2119

ISBN: 978-604-974-905-6

Phát Quang Của Ion Tb3+ Trong Vật Liệu Ca2Al2SiO7

HỘI NGHỊ VẬT LÝ THỪA THIÊN HUẾ 2021, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Mạnh Sơn, Đỗ Thanh Tiến, Phan Cao Trạng
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/khcn/announcements.php?readmore=2119

0921-4526

Energy level of lanthanide ions and anomalous emission of Eu2+ in Sr3B2O6 materials

Physica B: Condensed Matter, 2020
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Ngoc Trac, Ho Van Tuyen (Chính), Vu Xuan Quang, Masayuki Nogami, Le Van Khoa Bao, Nguyen Trong Thanh, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyen Thi Thai An, Le Xuan Hung, Tran Thi Hong
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.physb.2020.412373

0361-5235

Luminescence and Thermal-Quenching Properties of Red-Emitting Ca2Al2SiO7:Sm3+ Phosphors

Journal of Electronic Materials, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Manh Son (Chính), Do Thanh Tien, Nguyen Thi Quynh Lien, Vu Xuan Quang, Nguyen Ngoc Trac, Tran Thi Hong, Ho Van Tuyen
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11664-020-08086-x