Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sự gợi ý của lý thuyết tiếp nhận văn học đối với việc dạy học đọc hiểu văn bản ở trường THPT

Tạp chí Nghiên cứu văn học, Viện Văn học, Viện KHCN Việt Nam, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Phong (Chính)

Một số biện pháp dạy học đọc – hiểu kịch bản văn học trong chương trình THPT theo đặc trưng thể loại,

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế,, 2013
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Phong

Kế hoạch tổ chức công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên nhằm tăng cường chất lượng đào tạo của??????????????

Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học, ĐHSP Huế, 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Phong

Sức thuyết phục của bút ký Hoàng Phủ Ngọc Tường

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Thừa Thiên Huế, Trường ĐHSP Huế, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Phong

Tổ chức tiến trình học tập cho sinh viên Ngữ văn hướng tới hình thành các năng lực dạy học

Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn THPT ở trường ĐHSP, ĐHSP Huế, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Phong

Rèn kỹ năng lập luận qua luyện tập lập dàn bài

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Phong

Sức thuyết phục của Tuyên ngôn độc lập xét từ góc độ lập luận

Nghiên cứu giáo dục, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Phong

Một số nhìn nhận bước đầu về đổi mới dạy và học ở khoa Ngữ văn

Kỷ yếu hội nghị Sơ kết đổi mới dạy học ở đại học, ĐHSP Huế, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Phong

Suy nghĩ về phương hướng đổi mới việc dạy học Tiếng Việt và Làm văn trong chương trình chuyên ban theo định hướng s&??????????????

Kỷ yếu hội thảo Khoa học miền Trung - Những vấn đề văn học và ngôn ngữ học, Khoa Văn, Đại học Sư phạm - Khoa Văn, Đ&??????????????, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Phong