Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ORGANIZATION OF TEACHING IN “THE GAS” CHAPTER ACCORDING TO PROBLEM-BASED LEARNING – PBL

ICER 2013 ASEAN Education in the 21st Century The 7th. Hye, Vietnam, 2014., 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huy Hoàng (Chính), Nguyễn Kim Đào

Tổ chức hoạt động dạy học theo b-Learning đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo sau 2015

Tạp chí khoa học Đai Học Văn Hiến, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huy Hoàng, Nguyễn Kim Đào

Tổ chức hoạt động dạy học theo b-Learning đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo sau 2015

Tạp chí khoa học Đai Học Văn Hiến, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huy Hoàng (Chính), Nguyễn Kim Đào

Xây dựng và sử dụng bài tập vật lý trong việc đánh giá năng lực học sinh theo chuẩn PISA

Tạp chí thiết bị giáo dục, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huy Hoàng, Nguyễn Văn Ngọc (Chính)

Tổ chức hoạt động tự học trong dạy học phần quang hình học theo mô hình B-Learning

Tạp chí thiết bị giáo dục, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huy Hoàng (Chính), Nguyễn Lan Ngọc

Tổ chức dạy học giải quyết vấn đề phần nhiệt học vật lý 10 theo mô hình blended learning

Tạp chí thiết bị giáo dục, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huy Hoàng (Chính), trần thanh thảo

Tổ chức hoạt động dạy học theo b-Learning đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo sau 2015

Tạp chí khoa học Đai Học Văn Hiến, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huy Hoàng, Nguyễn Kim Đào

Dạy học giải quyết vấn đề kiến thức chương cân bằng và chuyển động của vật rắn theo lý thuyết kiến tạo

Tạp chí thiết bị giáo dục, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huy Hoàng (Chính), Nguyễn Song Anh Sơn

Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề -PBL vào dạy học một số kiến thức phần lượng tử ánh sáng

Tạp chí thiết bị giáo dục, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huy Hoàng (Chính), Đỗ Thị Thanh Phương

Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào dạy học phần điện học THCS

Tạp chí thiết bị giáo dục, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huy Hoàng

Nghiên cứu sử dụng b-learning trong dạy học vật lý

Tạp chí thiết bị giáo dục, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huy Hoàng, Nguyễn Kim Đào