Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sự thích nghi sinh sản của một số loài thực vật ngập nước

Tại chí Khoa học & giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Huế, 2011
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng, Lê Thị Trễ