Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Xây dựng Đại học Huế theo mô hình Đại học thông minh, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực chất lương cao

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Năng lực chuyển đổi số cho thanh niên, 2022
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hưng (Chính), Nguyễn Văn Hòa

ISSN: 0868-3247

Chuyển đổi mô hình trường đại học thích ứng với chuyển đổi số

Tạp chí Sinh hoạt lý luận, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Hưng (Chính)

ISSN 1859-1612

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hiện dân chủ trong xây dựng Đảng

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chính), Nguyễn văn Trang

ISSN: 0868-3247

Ph.Ăngghen - người đặt nền tảng nguyên tắc tập trung dân chủ

Tạp chí Sinh hoạt lý luận, 2021
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển nguồn nhân lực trong qúa trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Huế, tháng 12 năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Hưng, Nguyễn Văn Hòa (Chính)

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát triển nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế, Đại học Huế, tháng 12 năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Hưng (Chính)

Mô hình giáo dục mở đối với sự phát triển của phân viện học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Kỷ yếu khoa học "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Phân viện học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, tháng 12 năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chính), Nguyễn Lê Trung Thành

ISBN: 978-604-73-8004-6

Tư tưởng Ph.Ăngghen về nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ

Kỷ yếu hội thảo khoa học Di sản lý luận của Phriđơrích Ăngghen giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2020 tháng 11, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, An Nguyen Thi Van (Chính)

ISBN: 978-604-738004-6

Tư tưởng Ph.Ăngghen về dân chủ và sự vận dụng của Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Di sản lý luận của PHRIĐƠRICH ĂNGGHEN giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại, NXB Đại học Quốc gia thành phố HỒ Chí Minh , tháng 11 năm 2020. ISBN: 978-604-73-8004-6, 2020
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

ISSN: 0866-7632

Xây dựng Đảng về tư tưởng theo quan điểm Hồ Chí Minh

Tạp chí Triết học, 2020
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

ISSN 1859- 0810

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng Đảng ở đảng bộ huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai hiện nay

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Vũ Hồng Duy