Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sử dụng truyện kể về Bác Hồ với thương binh liệt sĩ trong dạy học các bài đạo đức - môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông

Kỉ yếu Hội thảo Hồ Chí Minh với công tác đền ơn đáp nghĩa - giá trị lý luận và thực tiễn, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Xuân Điều

Sử dụng truyện kể trong dạy học môn đạo đức ở tiểu học theo định hướng năng lực

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chính), Đặng Xuân Điều

Đổi mới chương trình đào tạo ngành Giáo dục chính trị theo định hướng năng lực

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay", 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chính), Đặng Xuân Điều

Đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn Lí luận chính trị

Tạp chí Thiết bị giáo dục, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Vũ Đình Bảy

Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên THPT theo học chế tín chỉ ngành GDCT đáp ứng yêu cầu đổi mới

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Mô hình và phương thức đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục". Nxb Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Đình Bảy, Đặng Xuân Điều

Một số dạng tình huống có vấn đề trong dạy học những nguyên lí của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, ĐHSP Huế, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Vũ Đình Bảy

Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ của công đoàn khoa GDCT – Một số kết quả và bài học kinh nghiệm

Hội thảo “Vai trò của công đoàn trong việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trẻ” – Trường ĐHSP Huế, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thu Hương, Đặng Xuân Điều

Con đường giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh – Những luận điểm sáng tạo lớn

Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Huế, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Đình Bảy, Đặng Xuân Điều

Một số vấn đề lý luận mới trong văn kiện Đại hội X cần được quán triệt và vận dụng trong quá trình giảng dạy các môn lý luận chính trị

Hội thảo “80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Huế, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Xuân Điều