Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2071-5773

New records and an updated checklist of amphibians from Binh Dinh Province, Central-southern Vietnam

Herpetology Notes, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dương Đức Lợi (Chính), Ngô Đắc Chứng

pISSN 1859-1388

New records and an updated list of snakes (squamata: serpentes) from Binh Dinh province, central-southern vietnam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Văn Tân (Chính), Dương Đức Lợi (Chính), Dương Thị Anh Thơ

Đa dạng các loài ếch nhái thuộc Họ Ranidae (Amphibia:Anura)ở tỉnh Bình Định

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Đức Lợi (Chính), Ngô Đắc Chứng

Thành phần loài Họ Rắn nước (Re[tilia: Squamata: Colubridae) ở tỉnh Bình Định

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đắc Chứng (Chính), Dương Đức Lợi

Thành phần loài của họ ếch nhái chính thức (Amphibia: Anura: Dicroglossidae) ở tỉnh Bình Định

Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 Hà Nội, 21/10/2015, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Đức Lợi (Chính), Ngô Đắc Chứng (Chính)

Sexual size dimorphism and feeding ecology of Eutrophis multifasciata (reptilia: squamata: scincidae) in the central highlands of vietnam

Herpetological Conservation and Biology, 2014
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Đắc Chứng (Chính), Ngô Văn Bình, Trương Bá Phong, Dương Đức Lợi

2071-5773

New Records of turtles from Binh Đinh Province, Vietnam

Herpetology Notes, 2014
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dương Đức Lợi (Chính), Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Quảng Trường

Cloning and expression of neutral protease gene from Bacillus subtilis

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2008
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Văn Song, Đỗ Thị Bích Thủy, Hoàng Tấn Quảng, Lê Đức Dũng, Dương Đức Lợi, Trương Thị Bích Phượng, Đỗ Thị Bích Thủy