Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1932-6203

Estimation of the cardiovascular risk using world health organization/international society of hypertension risk prediction charts in Central Vietnam

PLoS ONE, 2020
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Anh Hiến, Nguyễn Minh Tâm (Chính), Võ Tam, Huỳnh Văn Minh, Anselme Derese

ISSN 0300-5283

Plasma asymmetric dimethylarginine its association with some of cardiovascular disease risk factors in chronic kidney disease

Medical Journal of Malaysia, 2019
Lĩnh vực: Niệu học và thận học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Võ Tam (Chính)
Liên kết: http://www.e-mjm.org/2019/v74n3/chronic-kidney-disease.pdf

ISSN 2525-2461

Evaluation of graft function in renal retransplantation at Hue central hospital

Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 2019
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: ACI
Tác giả: Võ Tam (Chính)

2525-2461

The value of malnutrition-infammation-atherosclerosis (MIA) syndrome for predicting mortality in patients with end-stage renal disease at Hue Central Hospital

Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 2019
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: ACI
Tác giả: Thi Khanh Trang Ngo (Chính), Bui Bao Hoang (Chính), Tam Vo

20900384

Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension and Its Risk Factors in (Central) Vietnam

International Journal of Hypertension, 2018
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Hệ tim mạch
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Anh Hiến (Chính), Nguyễn Minh Tâm, Võ Tam
Liên kết: https://www.hindawi.com/journals/ijhy/2018/6326984/

1859 - 3836

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ TGF-beta1 TRONG HUYẾT THANH Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BÌNH THƯỜNG

Tạp chí Y Dược học, 2014
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (Chính), Võ Tam, Hoàng Bùi Bảo

1859 - 3836

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ TGF BETA1 HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN

Tạp chí Y Dược học, 2013
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (Chính), Võ Tam, Hoàng Bùi Bảo

1859 - 3836

CHỨC NĂNG THẬN TỒN DƯ Ở BỆNH NHÂN THẨM PHÂN PHÚC MẠC

Tạp chí Y Dược học, 2011
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Bùi Bảo (Chính), Lê Hữu Lợi , Võ Tam, Trần Thị Anh Thư

Journal of Practical Medicine 1999;365(5):46-48

The situation and features of chronic renal failure in a delta commune of Thua Thien Hue province

Tạp chí Y học thực hành, 1999
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Tam (Chính)

Evaluation of high-flux hemodiafiltration efficiency using an on-line urea monitor

American Journal of Kidney Diseases, 1998
Lĩnh vực: Niệu học và thận học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Võ Tam
Liên kết: https://doi.org/10.1053/ajkd.1998.v31.pm9428455