Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1972-2680

Azole non-susceptible C. tropicalis and polyclonal spread of C. albicans in Central Vietnam hospitals

Journal of Infection in Developing Countries, 2023
Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Antonella Santona (Chính), Maura Fiamma, Tôn Nữ Phương Anh, Đỗ Thị Bích Thảo, Piero Cappuchinnelli, Bianca Paglietti
Liên kết: https://jidc.org/index.php/journal/article/view/37159900/3073

2354-0613

Cập nhật tình hình kháng thuốc của nấm da Dermatophytes

Tạp chí Y học cộng đồng, 2023
Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Tôn Nữ Phương Anh
Liên kết: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd

2354-0613

Phân lập các loài nấm mốc ở các loại hạt thực phẩm thu thập tại một số chợ ở thành phố Huế năm 2021

Tạp chí Y học cộng đồng, 2023
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Đỗ Thị Bích Thảo, Tôn Nữ Phương Anh
Liên kết: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd

2008-3289

A case of onychomycosis caused by a terbinafine-susceptible Fusarium solani in Vietnam

Iranian Journal of Microbiology, 2022
Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thi Minh Chau Ngo (Chính), Phuong Anh Ton Nu, Le Chi Cao, Thi Ngoc Thuy Ha, Thi Bich Thao Do, Giang Thi Tran
Liên kết: https://ijm.tums.ac.ir/index.php/ijm/article/view/3873

1972-2680

Biliary fascioliasis – A rare differential diagnosis of biliary obstruction

Journal of Infection in Developing Countries, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Ngô Thị Minh Châu, Nguyễn Phước Vinh, Đặng Như Thành, Lê Chí Cao (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.3855/jidc.16037

2079-6382

Effect of the Symbiosis with Mycoplasma hominis and Candidatus Mycoplasma Girerdii on Trichomonas vaginalis Metronidazole Susceptibility

Antibiotics, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Valentina Margarita (Chính), Lê Chí Cao (Chính), Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương Anh, Hà Thị Ngọc Thúy, Nicholas P. Bailey , Nicia Diaz , Daniele Dessì, Robert P. Hirt , Pier Luigi Fiori, Paola Rappelli (Chính)
Liên kết: https://www.mdpi.com/2079-6382/11/6/812

Tình hình nhiễm ký sinh trùng ở bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế giai đoạn 2015-2019

Tạp chí Y Dược học, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Ngô Thị Minh Châu, Lê Chí Cao, Võ Minh Tiếp, Nguyễn Phước Vinh, Đỗ Thị Bích Thảo
Liên kết: http://jmp.huemed-univ.edu.vn/

Đặc điểm enzyme của các loài vi nấm giống Trichophyton phân lập được ở bệnh nhân tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Tạp chí Y Dược học, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Tôn Nữ Phương Anh, Lê Chí Cao, Võ Minh Tiếp, Hà Thị Ngọc Thúy, Đỗ Thị Bích Thảo, Nguyễn Phước Vinh, Trần Thị Giang
Liên kết: http://jmp.huemed-univ.edu.vn/