Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2008-3289

A case of onychomycosis caused by a terbinafine-susceptible Fusarium solani in Vietnam

Iranian Journal of Microbiology, 2022
Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thi Minh Chau Ngo (Chính), Phuong Anh Ton Nu, Le Chi Cao, Thi Ngoc Thuy Ha, Thi Bich Thao Do, Giang Thi Tran
Liên kết: https://ijm.tums.ac.ir/index.php/ijm/article/view/3873

1972-2680

Biliary fascioliasis – A rare differential diagnosis of biliary obstruction

Journal of Infection in Developing Countries, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Ngô Thị Minh Châu, Nguyễn Phước Vinh, Đặng Như Thành, Lê Chí Cao (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.3855/jidc.16037

Tình hình nhiễm ký sinh trùng ở bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế giai đoạn 2015-2019

Tạp chí Y Dược học, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Ngô Thị Minh Châu, Lê Chí Cao, Võ Minh Tiếp, Nguyễn Phước Vinh, Đỗ Thị Bích Thảo
Liên kết: http://jmp.huemed-univ.edu.vn/

2079-6382

Effect of the Symbiosis with Mycoplasma hominis and Candidatus Mycoplasma Girerdii on Trichomonas vaginalis Metronidazole Susceptibility

Antibiotics, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Valentina Margarita (Chính), Lê Chí Cao (Chính), Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương Anh, Hà Thị Ngọc Thúy, Nicholas P. Bailey , Nicia Diaz , Daniele Dessì, Robert P. Hirt , Pier Luigi Fiori, Paola Rappelli (Chính)
Liên kết: https://www.mdpi.com/2079-6382/11/6/812

Đặc điểm enzyme của các loài vi nấm giống Trichophyton phân lập được ở bệnh nhân tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Tạp chí Y Dược học, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Tôn Nữ Phương Anh, Lê Chí Cao, Võ Minh Tiếp, Hà Thị Ngọc Thúy, Đỗ Thị Bích Thảo, Nguyễn Phước Vinh, Trần Thị Giang
Liên kết: http://jmp.huemed-univ.edu.vn/

2075-1729

Molecular Identification and Appraisal of the Genetic Variation of Taenia saginata in Central Regions of Vietnam

Life, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG Y HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thị Giang (Chính), Ilenia Azzena (Chính), Fabio Scarpa, Piero Cossu, Cong Danh Le, Tôn Nữ Phương Anh, Ngô Thị Minh Châu, Daria Sanna (Chính), Marco Casu
Liên kết: https://www.mdpi.com/2075-1729/12/1/70

Nghiên cứu đặc điểm của nhiễm Trichomonas vaginalis và khảo sát tính nhạy cảm với metronidazole ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Y Dược học, 2021
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Ngô Thị Minh Châu, Lê Chí Cao, Võ Minh Tiếp, Lê Lam Hương, Nguyễn Khoa Nguyên
Liên kết: http://jmp.huemed-univ.edu.vn/Find.aspx?ffind=27831033117312147877311023227231922322843114310531103104

A rare Fusarium equiseti infection in a 53-year-old male with burn injury: A case report

Current Medical Mycology, 2021
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu, Tang Xuan Hai (Chính), Nguyen Thai Ngoc Minh, Do Ngoc Anh, Tran Ngoc Dung, Le Tran Anh (Chính)
Liên kết: http://cmm.mazums.ac.ir/article_131223.html

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm và một số đặc điểm của bệnh sán lá gan lớn ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 2021
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Lê Chí Cao, Hà Thị Ngọc Thúy, Đỗ Thị Bích Thảo, Thân Thị Thu Hằng
Liên kết: https://yhoctphcm.ump.edu.vn/?Content=ChiTietBai&idBai=18673