Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Essential Oil from Vietnamese Peperomia leptostachya Hook. & Arn. (Piperaceae): Chemical Composition, Antioxidant, Anti-Inflammatory, Cytotoxic Activities, and In Silico Analysis

Molecules, 2024
Lĩnh vực: HOÁ HỌC, Hoá hữu cơ, Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hien Minh Nguyen (Chính), Ty Viet Pham (Chính), Hung Quoc Vo, Hoai Thi Nguyen, Linh Thuy Khanh Nguyen, Bao Chi Nguyen, Khanh Linh Chung, Duc Viet Ho (Chính)
Liên kết: https://www.mdpi.com/1420-3049/29/12/2808

1859-3836

Các steroid và phenylpropanoid glycoside từ loài Conamomum rubidum Lamxay & N.S.Lý

Tạp chí Y Dược học, 2024
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Như Hạnh (Chính), Võ Quốc Hùng, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (Chính)
Liên kết: http://jmp.huemed-univ.edu.vn/home

1934-578X

Chemical Composition of Essential Oils From the Pseudostem and Leaves of Meistera tomrey Growing in Vietnam

Natural Product Communications, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đoàn Quốc Tuấn (Chính), Duc Danh Nguyen, Nguyễn Thị Hoài (Chính), Isiaka Ajani Ogunwande (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1177/1934578X231186019

Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil from Popowia pisocarpa (Bl.) Endl., Walp. Repert. (Annonaceae)

Natural Product Research, 2023
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đinh Diễn (Chính), Đoàn Quốc Tuấn, Trần Nam Thắng, Nguyễn Thị Hoài, Isiaka A. Ogunwande (2023)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/14786419.2023.2265530

22147861

Green solvents-based rutin extraction from Sophora japonica L.

Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Trọng Nhân (Chính), Trieu Phat Dac Nguyen (Chính), Duc Viet Ho, Huong Thanh Phung, Nguyễn Thị Hoài (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jarmap.2023.100508

1934578X

Xanthine Oxidase Inhibitory Activity of Fatty Acids From Hedyotis pilulifera: In Vitro and In Silico Studies

Natural Product Communications, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tan Khanh Nguyen (Chính), Yen Thi Le, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài, Trần Thị Thùy Linh (Chính)

1478-6428

Chemical composition, anti-inflammatory and cytotoxic activity of essential oils from two Luvunga species (L. scandens and L. hongiaoensis) from Vietnam

Natural Product Research, 2023
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Diep Trinh Thi (Chính), Nguyễn Thị Hoài, Tran Le Thi Thanh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/14786419.2023.2225125