Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC HỌC PHẦN CHUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ở ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nam Hải (Chính), Nguyễn Anh Toàn, Nguyễn Thanh Nam
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/5779/1248

Thực trạng về kỹ năng học tập của sinh viên đào tạo từ xa Đại học Huế và những kiến nghị

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về giáo dục Mở và Từ xa, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nam Hải

Thực trạng kỹ năng học từ xa của sinh viên đại học Huế

Tạp chí Tâm lý học, 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nam Hải

Một số khía cạnh tâm lý của hoạt động hỗ trợ sinh viên trong đào tạo từ xa

Tạp chí Tâm lý học, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nam Hải

Về cách hiểu khái niệm thích ứng trong tâm lý học

Tạp chí khoa học Đại học Huế, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nam Hải

Sự thích ứng với hoạt động học tập ở học viên học đại học Từ xa

Tạp chí Giáo dục – Bộ GD&ĐT, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nam Hải

Đào tạo Từ xa – Nhìn một cách toàn cảnh (Tổng thuật và nhận định)

Tạp chí khoa học Đại học Huế, 2005
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nam Hải

Karl Gustave Jung và Lý thuyết vô thức tập thể

Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 19/2003, 2003
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nam Hải