Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1213

Những xu hướng ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bảo Khâm (Chính), Cái Ngọc Duy Anh, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Huỳnh Thị Long Hà, Nguyễn Thị Phương Lan

Sử dụng tài khoản kiểm tra trực tuyến của Oxford nhằm kiểm tra, xếp lớp đầu vào cho sinh viên không chuyên ngữ: Thực tiễn ứng dụng tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Xây dựng và thí điểm triển khai bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ. Tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đà Nẵng, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Bảo Khâm (Chính), Dương Minh Hùng

Giải pháp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành tiếng Anh ĐHNN- ĐHH

Proceedings of the Conference on “Curriculum renovation at some pivotal departments in Hue University, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bảo Khâm, Tôn Nữ Như Hương

Những vấn đề cơ bản trong đánh giá chương trình

Thông báo khoa học (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế), 2004
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bảo Khâm

Partnership in Initial Teacher Education

Voices from Phnom Penh: Development & language: Local & Global Effects (Language Australia), 2002
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bảo Khâm, Phan Thị Bích Ngọc

Nhu cầu đào tạo từ xa của giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở

Thông Báo Khoa học (Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế_, 2002
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bảo Khâm, Lê Thị Huỳnh Trang

Một số tìm hiểu về giáo dục từ xa

Thông Báo Khoa học, 2001
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Huỳnh Trang, Bảo Khâm