Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Electron–interface phonon scattering in quantum wells due to absorbtion and emission of interface phonons

Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 2020
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đình, Ho Kim Dan (Chính), Hoang Dinh Trien, Trần Công Phong, Nguyen Dinh Hien (Chính)

ISSN: 1742-6596

Nonlinear optically detected electrophonon resonance full width at half maximum in a parabolic GaAs quantum well with different phonon models

Journal of Physics: Conference Series, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Dinh Hien (Chính), Nguyen Trung Dung, Lê Đình, Trần Công Phong
Liên kết: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1274/1/012011

0021-8979

MAGNETO-OPTICAL ABSORPTION AND CYCLOTRON-PHONON RESONANCE IN GRAPHENE MONOLAYER

Journal of Applied Physics, 2018
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bùi Đình Hợi, Lê Thị Thu Phương (Chính), Trần Công Phong
Liên kết: https://doi.org/10.1063/1.5020746

Influence of phonon confinement on the optically detected electrophonon resonance linewidth in parabolic quantum wells

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Đình, Nguyễn Đình Hiên (Chính), Trần Công Phong

Confined optical-phonon-assisted cyclotron resonance in quantum wells via two-photon absorption process

Superlattices and Microstructures, 2016
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huỳnh Vĩnh Phúc (Chính), Nguyễn Đình Hiên, Lê Đình, Trần Công Phong
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749603616301525

0030-4018, E-ISSN: 1873-0310

Nonlinear optical absorption in parabolic quantum wellvia two-photon absorption process

Optics Communications, 2015
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đình, Huỳnh Vinh Phúc (Chính), NGuyễn NGọc HIếu, Trần Công Phong
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0030401814008335

Influence of phonon confinement on the optically detected magneto- phonon resonance line-width in quantum wells

Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 2015
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Công Phong (Chính), Lê Thị Thu Phương

Confined-acoustic-phonon-assisted cyclotron resonance viamulti-photon absorption process in GaAs quantum well structure

Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2014
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đình, Trần Công Phong

Hall Effect in a Doping Semiconductor Superlattice with an In-plane Magnetic Field under Influence of an Intense Electromagnetic Wave

Communications in Physics, 2014
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Bùi Đình Hợi (Chính), Trần Công Phong

0749-6036

LO-phonon-assisted cyclotron resonance linewidth via multiphoton absorption process in cylindrical quantum wire

Superlattices and Microstructures, 2013
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huynh Vinh Phuc, Lê Đình, Le Thi Mai Hue, Trần Công Phong
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.spmi.2013.05.038

0374-4884

Influence of Phonon Confinement on the Optically-detected Electrophonon Resonance Line-width in Rectangular Quantum Wires

Journal of the Korean Physical Society, 2013
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Công Phong, Lê Thị Thu Phương, Huynh Vinh Phuc;, Pham Tuan Vinh
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.3938/jkps.62.305