Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

9786043373639

Culture orientale dans l'oeuvre de Marguerite Duras: rencontre de l'Occident et de l'Orient

Hội thảo khoa học quốc tế văn hoá và giáo dục lần thứ II (ICCE 2021), 2022
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thu Ba (Chính), Trần Thị Sâm

« L’écriture courante » ou la voix de l’inconscient dans la quête de l’identité de Marguerite Duras

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2021
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thu Ba (Chính)
Liên kết: https://youtu.be/3WUU2SuPZOc

2261-2777

La Dame de Vinhlong ou la quête d’origine de Duras dans L’Amant et L’Amant de la Chine du Nord

Synergies France, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thị Thu Ba (Chính)
Liên kết: http://gerflint.fr/Base/Mekong9_10/tran_thi_thu_ba.pdf

1859-1612

Duras: khái niệm "lưng chừng" trong hệ tác phẩm về Đông Dương và hành trình đi tìm cái tôi

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thu Ba (Chính)
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/DOC_BAIBAO/37_574_TranThiThuBa_10_%20thu%20ba.pdf

1859-1612

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao ý thức tự học của sinh viên khoa Tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2016
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thu Ba (Chính)
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/DOC_BAIBAO/32_503_TranThiThuBa_16_tran%20thi%20thu%20ba.pdf