Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN

Giảng dạy các môn chuyên ngành du lịch theo mô hình lớp học đảo ngược

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Huế (Chính), Thái Thị Hồng Phúc

Enseignement/Apprentissage du francais du stress sans stress

hội nghị khoa học Quốc tế, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Huế (Chính), Thái Thị Hồng Phúc