Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Bảo vệ thai nhi bằng pháp luật hình sự tại Việt Nam và Pháp trên cơ sở bảo vệ phẩm giá con người

Hoàn thiện Pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay - Lý luận và thực tiễn, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Ngọc Huy

0866-7500

Quá trình hài hòa hóa luật kinh doanh Châu Âu và những gợi mở cho khu vực ASEAN

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chính)

1929-4409

Fetus Trafficking in Viet Nam – The New Criminal Method of Human Trafficking

International Journal of Criminology and Scociology, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Lệ Thủy (Chính), Hoàng Thị Hải Yến
Liên kết: https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/view/8507

Phương pháp nghiên cứu khoa học cho người học

Hội thảo tập huấn khoa học cấp Khoa Sinh viên Luật và nghiên cứu khoa học, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chính)

0866-7357

Cho người vay tiền thuê lại tài sản cầm cố có phải là giao dịch giả tạo không?

Tạp chí Kiểm sát, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chính)

QUÁ TRÌNH HÀI HÒA HÓA LUẬT KINH DOANH CHÂU ÂU VÀ NHỮNG GỢI MỞ CHO KHU VỰC ASEAN

Hài hòa hóa pháp luật của EU và hàm ý cho ASEAN ở một số khía cạnh tư pháp quốc tế- VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ – BỘ TƯ PHÁP, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chính)

Quyền tình dục và bảo vệ quyền tình dục trong quan hệ hôn nhân theo pháp luật Việt Nam

Tạp chí Nghề luật, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chính), Hồ Thị Bảo Ngọc

Một số bất cập trong quy định về quyền thừa kế thế vị liên quan đến hoạt động công chứng

Tạp chí Nghề luật, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chính), Hồ Thị Bảo Ngọc

Nhận diện cơ quan có thẩm quyền xác định quan hệ cha, mẹ, con trong trường hợp không có tranh chấp

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chính), Hoàng Thảo Anh
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh

1859-1558

Bảo hộ xuất xứ nông sản bằng chỉ dẫn địa lý: hướng tiếp cận chính trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến, Nguyễn Lương Sỹ (Chính)