Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với tội phạm sở hữu trí tuệ có tổ chức, xuyên quốc gia và các biện pháp giảm thiểu

Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay - Lý luận và thực tiễn" do Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng với Trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula, Liên Bang Nga, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Diện (Chính), Vũ Thị Hương (Chính), Nguyễn Văn Phúc (Chính)
Liên kết: https://hul.edu.vn/vi/unit_news/phong-khcn-htqt/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-hoan-thien-phap-luat-viet-nam-trong-linh-vuc-tu-phap-hinh-su-hien-nay-ly-luan-va-thuc-tien

Bình luận chuyên sâu và hoàn thiện các quy định về bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ” ngày 12/5/2022 do Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc (Chính), Vũ Thị Hương (Chính), Đỗ Thị Diện (Chính)

ISSN:0866-7500

Legal harmonization in ASEAN countries for minimizing the conflict of laws in the intellectual property field

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Diện (Chính), Vũ Thị Hương (Chính)

ISSN 2525-2666

Chọn luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế: Nghiên cứu Bộ luật Dân sự 2015 và Bộ nguyên tắc La Hay

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Diện (Chính), Vũ Thị Hương (Chính)

9866-7535

Một số ý kiến về ghi chú kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Vũ Thị Hương