Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Một vài cơ sở lý luận trong việc đổi mới phương pháp dạỵ học theo hệ thống tín chỉ hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo Công Đoàn Khoa Du lịch, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Quốc Tuấn (Chính)

Cộng đồng – Giá trị cốt lõi để phát triển sản phẩm du lịch

Kỷ yếu hội thảo Khoa học Khoa Du lịch, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Quốc Tuấn (Chính)

Lễ tế đàn Nam Giao - nét đặc sắc Văn hoá Huế

Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu Khoa học sinh viên: Du lịch Lễ hội trong Festival Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Quản Bá Chính, Đặng Quốc Tuấn

Tìm hiểu tư tưởng và hành động bảo vệ biển, đảo của vua Minh Mạng-Vài suy nghĩ đối với vai trò Hướng dẫn viên du lịch hôm nay

Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền Thông Thừa Thiên Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Hoài, Đặng Quốc Tuấn