Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1175

Optimizing the architecture of artificial neural networks by genetic algorithm in time series data forecasting

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế, Võ Viết Minh Nhật (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/article/view/6449

2615-9716

DỰ BÁO NHU CẦU DU KHÁCH ĐẾN THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế
Liên kết: http://222.255.146.83/index.php/hujos-ed/article/view/6152

2615-9732

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC CỬA SỔ QUAN SÁT ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC DỰ BÁO TRONG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN CHẤP NHẬN LẬP LỊCH

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Trung Đức (Chính), Lê Văn Hòa
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/article/view/6016

1300-0632

A mechanism of QoS differentiation based on offset time and adjusted burst length in OBS networks

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2020
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Phạm Trung Đức, Đặng Thanh Chương, Lê Văn Hòa
Liên kết: https://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/issues/elk-20-28-5/elk-28-5-29-1906-87.pdf

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN CHO ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH: TRƯỜNG HỢP THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5487

Điểm đến du lịch thông minh: Khái niệm và các xu hướng nghiên cứu hiện nay

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Văn Hòa

2233-7326

Throughput-based Fair Bandwidth Allocation in OBS Networks

ETRI Journal, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Lê Mạnh Thạnh
Liên kết: http://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/issues/elk-18-26-4/elk-26-4-9-1710-45.pdf

1300-0632

A model of QoS differentiation burst assembly with padding for improving the performance of OBS networks

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Lê Văn Hòa, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Mạnh Thạnh
Liên kết: https://doi.org/10.3906/elk-1710-45