Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0254-0584

Rosin used as a potential organic precursor in synthesis of blue pigment for ceramic

Materials Chemistry and Physics, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương, Nguyễn Lê Mỹ Linh
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.125840

1859-1388

KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA 1-PHENYL-3-(2-PYRIDYL)-2-THIOUREA: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM KẾT HỢP VỚI TÍNH TOÁN HÓA LƯỢNG TỬ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Đồng Linh Chi
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6250/1272

0167-7322

Antioxidant activity of thiourea derivatives: An experimental and theoretical study

Journal of Molecular Liquids, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Phạm Cẩm Nam
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117149

ISSN: 2090-9063 (Print), ISSN: 2090-9071 (Online).

Insight into Anticorrosion Mechanism of Ampicillin on Mild Steel in Acidic Environment: A Combined Experimental and Theoretical Approach

Journal of Chemistry, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đinh Quý Hương
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2021/7675971

ISSN: 2090-9063 (Print), ISSN: 2090-9071 (Online).

A Study of 1-Benzyl-3-phenyl-2-thiourea as an Effective Steel Corrosion Inhibitor in 1.0 M HCl Solution

Journal of Chemistry, 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Quy Huong Dinh (Chính), Tran Duong, Nam Pham Cam
Liên kết: https://www.hindawi.com/journals/jchem/2021/5519411/

Pivotal Role of Heteroatoms in Improving the Corrosion Inhibition Ability of Thiourea Derivatives

ACS Omega, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Dinh Quy Huong (Chính), Nguyen Thi Lan Huong, Tran Thi Anh Nguyet, Tran Duong, Dinh Tuan, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam
Liên kết: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsomega.0c04241

pISSN: 1859-1388; eISSN: 2615-967

CƠ CHẾ PHẢN ỨNG CỦA 1-(4-METHOXYPHENYL)-2-SELENOUREA VÀ GỐC TỰ DO HOO BẰNG TÍNH TOÁN HÓA LƯỢNG TỬ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương, Phạm Cẩm Nam
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5695

0866-7144

An experimental and computational study of antioxidant activity of N-phenylthiourea and N-phenylselenourea analogues

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương, Phạm Cẩm Nam
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.201900091