Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1531

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA FERULIC ACID VÀ THYMOL BẰNG TÍNH TOÁN HÓA LƯỢNG TỬ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng/The University of Danang - Journal of Science and Technology, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương, Phạm Cẩm Nam
Liên kết: https://jst-ud.vn/jst-ud/issue/view/239

1859-1612

Tổng hợp chất màu gốm sứ ZnFe2O4 theo phương pháp tiền chất đi từ tinh bột, Tạp chí Khoa học và Giáo dục

Tạp chí Khoa học, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương (Chính)

Sự kết hợp giữa nghiên cứu thực nghiệm và tính toán hóa lý thuyết trong việc khảo sát tiềm năng chống oxi hóa của Gallic acid

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính)

1859-1612

NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA 5-AMINO-1-NAPHTHOL THEO CƠ CHẾ CHUYỂN NGUYÊN TỬ HYDRO

Tạp chí Khoa học, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương

0254-0584

Rosin used as a potential organic precursor in synthesis of blue pigment for ceramic

Materials Chemistry and Physics, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương, Nguyễn Lê Mỹ Linh
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2022.125840

1859-1388

KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA 1-PHENYL-3-(2-PYRIDYL)-2-THIOUREA: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM KẾT HỢP VỚI TÍNH TOÁN HÓA LƯỢNG TỬ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Đồng Linh Chi
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6250/1272

0167-7322

Antioxidant activity of thiourea derivatives: An experimental and theoretical study

Journal of Molecular Liquids, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Phạm Cẩm Nam
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117149