Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859 2694

Giáo dục văn hóa quân sự cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Dạy và Học ngày nay, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thúy Hồng, Lê Hải Yến (Chính)

ISSN

Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào cầu lông cho sinh viên Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Hải Yến, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Khắc Trung

Đỗi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng đào tạo

2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Hải Yến, Lê Anh Dũng

ISSN

Nâng cao kỷ năng thực hành môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế

Dạy và Học ngày nay, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Hải Yến, Trần Đình Giai (Chính)

1859-2694

Phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế

Dạy và Học ngày nay, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Hải Yến, Trần Văn Tiến (Chính)

ISBN 978-604-80-5010-8

Nghiên cứu lựa chọn và đánh giá hiệu quả các phương pháp,hình thức dạy học các môn lí thuyết cho sinh viên khoa Giáo dục thể, Đại học Huế

Hội thảo khoa học toàn quốc tại Đại học Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Hải Yến (Chính), Nguyễn Thế Tình, Mai Thị Thúy

ISBN

Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho giáo viên, nhân viên trường phổ thông trông giai đoạn hiện nay

Hội khoa học và sinh hoạt thường niên câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh/ thành phía Nam, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Ngọc Phi, Lê Hải Yến, Phạm Danh Nha

Một số phương pháp và hình thức dạy học các môn lý luận cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Đại học quốc gia TPHCM, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Hải Yến (Chính)