Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu sự ủng hộ của người dân địa phương đối với sự phát triển du lịch tại thành phố Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Châu Thị Minh Ngọc (Chính), Đàm Lê Tân Anh