Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-343-264-0

Nâng cao vai trò phục vụ cộng đồng trong đào tạo về du lịch trước bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Huế và Hội An

Hội thảo Khoa học Quốc gia về “Đào tạo về du lịch trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Quốc tế hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Hương Giang (Chính), Nguyễn Đoàn Hạnh Dung, Dương Thủy Tiên
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/356190430_NANG_CAO_VAI_TRO_PHUC_VU_CONG_DONG_TRONG_DAO_TAO_VE_DU_LICH_TRUOC_BOI_CANH_DAI_DICH_COVID-19_TAI_HUE_VA_HOI_AN

Tầm quan trọng của gắn kết giữa Nhà trường, cộng đồng, doanh nghiệp địa phương và các tổ chức xã hội dân sự: Bài học từ mô hình học cùng cộng đồng tại Huế và Hội An

Hội thảo cấp Trường “Hoàn thiện chương trình đào tạo đặc thù và hoạt động liên kết doanh nghiệp”, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Hương Giang (Chính), Dương Thủy Tiên, Nguyễn Đoàn Hạnh Dung