Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2682-972X

Capital Flows and Economic Growth. Evidence from Vietnam

The Economics and Law Journal, 2021
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Yến (Chính), Phạm Xuân Hùng

ISSN: 1859-4972

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại Làng cổ Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hồng Hiếu (Chính), Tôn Nữ Hải Âu, Nguyễn Hải Yến

2615-9716

Ảnh hưởng của dòng vốn nước ngoài, độ mở thương mại và nguồn vốn con người đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hải Yến (Chính), Nguyễn Ngọc Châu, Phạm Xuân Hùng, Lê Nữ Minh Phương, Dương Thị Tuyên

2588-1205

Phân tích chuỗi giá trị chuối tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Xuân Hùng, Dương Thị Tuyên (Chính), Nguyễn Hải Yến
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6378

2354-1350

Du Lịch và Tăng Trưởng Kinh tế ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hải Yến (Chính), Phạm Xuân Hùng, Trần Hồng Hiếu

978-604-55-7883-4

Causality interactions between FDI, trade openness and economic growth in Vietnam. Evidence from ARDL bounds tests

Proceedings International Conference for Young Researchers in Economics and Business, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Yến (Chính)
Liên kết: http://ueb.edu.vn/newsdetail/kyyeu/27028/ky-yeu-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-danh-cho-cac-nha-khoa-hoc-tre-2020-icyreb-2020.htm