Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Khung năng lực giáo viên của singgapore – Một góc nhìn tham chiếu cho phát triển ngành nghề giáo viên ở Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo quốc tế chuyên ngành: phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Minh Đức, Lê Thanh Huy, Nguyễn Ngọc Tú (Chính), Nguyễn Thanh Hùng (Chính)

Hiệu quả kinh tế của rừng trồng thương mại ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Hòa, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Đức Quân