Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Thực trạng và các giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực về ngoại ngữ của các doanh nghiệp 6 tỉnh Bắc Trung bộ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Quyết Chiến, Lê Tiến Dũng, Trần Văn Phước (Chính)

Giải pháp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực về ngoại ngữ của các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng/The University of Danang - Journal of Science and Technology, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Văn Phước (Chính), Lê Tiến Dũng, Trần Quyết Chiến

Biện pháp quản lý hoạt động tự học trong học chế tín chỉ

Tạp chí y học thực hành, Bộ Y tế, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Quyết Chiến

Giải pháp đáp ứng nguồn nhân lực về ngoại ngữ của các danh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Phước (Chính), Lê Tiến Dũng, Trần Quyết Chiến