Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0868-2739

Giáo dục nữ giới ở Philippines dưới thời thuộc địa

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2018
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Đình Hùng (Chính)

Women education in the colonial context: The case of Philippines

Hội thảo Quốc tế LSCAC 2018, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Hùng

The west in foreign policy of the Nguyen Dynasty: A new approach

International Conference Dong-A Core, Dong A University, Korea, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Hùng (Chính), Trần Xuân Hiệp

Another View of the “closed-door policy” of the Nguyen Dynasty with the Western countries (1802-1858)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Đình Hùng (Chính), Trần Xuân Hiệp

VỀ QUÁ TRÌNH TIẾN TỚI THỜI KỲ VÀNG SON CỦA VƯƠNG QUỐC THÁI LAN NA

Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc 2016, Tp Hồ Chí Minh, 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Hùng

Phật giáo với việc xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN ở tiểu vùng sông Mekong

2015
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Hùng (Chính), Lê Thị Huyền Trang

Internationalization of Higher Education in Southeast Asian Countries from the Late 20th century to the Early 21st Century

The 7th International Conference on Educational Reform (ICER 2014), “Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives”, Hue, Vietnam, 2014
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Chương, Trần Đình Hùng, Lê Thị Quí Đức

Vận dụng giá trị nhân văn của Nho giáo việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh – sinh viên Việt Nam hiện nay

2013
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Hùng (Chính), Lê Thị Huyền TRang

Aplying Buddhist Ideas on the moral and lifestyle education for students in Vietnam today

The 5th international Conference on educational reform (Thailand), 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Chương, Trần Đình Hùng

Sơ đồ hóa bộ máy nhà nước trong dạy học lịch sử cổ trung đại thế giới (Trung Quốc – Roma)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông theo chương trình, sách giáo khoa mới, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Chương, Trần Đình Hùng

Buddhism and the construction of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) in the Mekong Sub-region

International Conference on ASEAN Social, Cultural, and Economic Dimension (in Thailand), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Hùng, Đặng Văn Chương