Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Một số biện pháp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ hành chính ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hà Đông (Chính), Nguyễn Hữu Hảo

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đào tạo ở trường Đại học sư phạm- ĐH Huế

Khoa học và giáo dục - ĐHSP Huế, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hà Đông