Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Hiện trạng và phương hướng giải quyết vấn đề cấp nước sạch cho khu vực nông thôn các tỉnh duyên hải miền Trung

Kỷ yếu Hội thảo Môi trường Nông nghiệp-Nông thôn và Đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam, NXB Đại học Huế, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến