Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1389-2010

Characterizations and fibrinolytic activity of serine protease from Bacillus subtilis C10

Current Pharmaceutical Biotechnology, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư (Chính), Nguyễn Trần Mễ Khuê, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2174/1389201020666191002145415

0860-7796

Extra-chromosomal expression of nat05 gene encoding an alkaline serine protease from Bacillus subtilis N05.

Biotechnologia, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư (Chính), Ngô Thị Tường Châu, Lê Văn Thiện, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Trần Mễ Khuế, Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Ngọc Lương, Lê Thị Anh Thư, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.5114/bta.2018.79967