Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0138-4821

Re-embeddings of affine algebras via Gröbner fans of linear ideals

Beitrage zur Algebra und Geometrie, 2024
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: ESCI
Tác giả: M. Kreuzer, L. N. Long, L. Robbiano
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s13366-024-00733-2

0219-4988

The kaehler different of a 0-dimensional scheme

Journal of Algebra and its Applications, 2023
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Ngọc Long (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1142/S0219498824500567

1859-1388

The Dedekind different for a uniform set of points in Pn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Ngọc Long, Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1B.6563

1982-6907

Restricted Gröbner fans and re-embeddings of affine algebras

Sao Paulo Journal of Mathematical Sciences, 2022
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: M. Kreuzer, Lê Ngọc Long, L. Robbiano
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40863-022-00324-w

1015-8634

The Kähler different for a set of points in PmxPn

Bulletin of the Korean Mathematical Society, 2022
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Ngọc Long (Chính), Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Nguyễn T.P. Nhi, Nguyễn Thị Hoa, Phan T.T. Nhàn
Liên kết: https://doi.org/10.4134/BKMS.b210544

1939-0807

Algorithms for checking zero-dimensional complete Intersections

Journal of Commutative Algebra, 2022
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Ngọc Long (Chính), Martin Kreuzer (Chính), Lorenzo Robbiano (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1216/jca.2022.14.61

0866-787X

KÄHLER DIFFERENTIAL MODULES AND CONFIGURATIONS OF POINTS IN P2

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt/Dalat University Journal of Science, 2021
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Lê Ngọc Long
Liên kết: https://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/issue/view/45

0219-4988 (online: 1793-6829)

Cotangent spaces and separating re-embeddings

Journal of Algebra and its Applications, 2021
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: SCIE
Tác giả: Martin Kreuzer (Chính), Lê Ngọc Long (Chính), Lorenzo Robbiano (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1142/S0219498822501882

0218-1967

Computing Subschemes of the Border Basis Scheme

International Journal of Algebra and Computation, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: SCIE
Tác giả: Martin Kreuzer , Lê Ngọc Long, Lorenzo Robbiano
Liên kết: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218196720500599

0251-4184

Hilbert Polynomials of Kähler Differential Modules for Fat Point Schemes

Acta Mathematica Vietnamica, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Lê Ngọc Long, Martin Kreuzer
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s40306-021-00432-3

0138-4821

On the Regularity of the Monomial Point of a Border Basis Scheme

Beitrage zur Algebra und Geometrie, 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Ngọc Long, Martin Krezer, Bilge Sipal
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s13366-019-00482-7

1027-5487

An application of liaison theory to zero-dimensional schemes

Taiwanese Journal of Mathematics, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Lê Ngọc Long (Chính), Martin Kreuzer, Nguyễn Chánh Tú
Liên kết: https://projecteuclid.org/euclid.twjm/1565337619