Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0218-1967

Computing Subschemes of the Border Basis Scheme

International Journal of Algebra and Computation, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: SCIE
Tác giả: Martin Kreuzer , Lê Ngọc Long, Lorenzo Robbiano
Liên kết: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218196720500599

0251-4184

Hilbert Polynomials of Kähler Differential Modules for Fat Point Schemes

Acta Mathematica Vietnamica, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Lê Ngọc Long, Martin Kreuzer
Liên kết: https://arxiv.org/pdf/2003.11390.pdf

0138-4821

On the Regularity of the Monomial Point of a Border Basis Scheme

Beitrage zur Algebra und Geometrie, 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Ngọc Long, Martin Krezer, Bilge Sipal
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s13366-019-00482-7

1939-0807

Algorithms for checking zero-dimensional complete Intersections

Journal of Commutative Algebra, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Ngọc Long, Martin Kreuzer, Lorenzo Robbiano
Liên kết: https://projecteuclid.org/euclid.jca/1575687643

1027-5487

An application of liaison theory to zero-dimensional schemes

Taiwanese Journal of Mathematics, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Lê Ngọc Long (Chính), Martin Kreuzer, Nguyễn Chánh Tú
Liên kết: https://projecteuclid.org/euclid.twjm/1565337619

1939-2346

Kaehler Differentials for fat point schemes in P1XP1

Journal of Commutative Algebra, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Elena Guardo, Martin Kreuzer, Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Lê Ngọc Long
Liên kết: https://projecteuclid.org/euclid.jca/1545015628

0092-7872

On the Cayley-Bacharach Property

Communications in Algebra, 2018
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Ngọc Long (Chính), Lorenzo Robbiano, Martin Kreuzer
Liên kết: https://doi.org/10.1080/00927872.2018.1476525

eISSN: 2271-2097

A Presentation of the Kähler Differential Module for a Fat Point Scheme in ℙn1 × … × ℙnk

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Elena Guardo, Lê Ngọc Long
Liên kết: https://www.itm-conferences.org/articles/itmconf/abs/2018/05/itmconf_icm2018_01007/itmconf_icm2018_01007.html

0021-8693

Kähler differential algebras for 0-dimensional schemes

Journal of Algebra, 2018
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Lê Ngọc Long, Martin Kreuzer
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021869318300206

0219-4988

The Dedekind different of a Cayley–Bacharach scheme

Journal of Algebra and its Applications, 2018
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Martin Kreuzer, Trần Nguyễn Khánh Linh, Lê Ngọc Long (Chính)
Liên kết: https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0219498819500270

0138-4821

Characterizations of zero-dimensional complete intersections

Beitrage zur Algebra und Geometrie, 2017
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Martin Kreuzer, Lê Ngọc Long (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s13366-016-0311-9

0022-4049

Kähler differentials and Kähler differents for fat point schemes

Journal of Pure and Applied Algebra, 2015
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Martin Kreuzer, Trần Nguyễn Khánh Linh (Chính), Lê Ngọc Long
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jpaa.2015.02.028