Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859 - 2333

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN HUẾ ĐỐI VỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH DU LỊCH CHÂU Á

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hà Quyên (Chính), Trương Thị Thu Hà

2588–1213

SO SÁNH HÌNH ẢNH THỨ CẤP VÀ HÌNH ẢNH SƠ CẤP CỦA ĐIỂM ĐẾN HUẾ ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH THÁI LAN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hà Quyên (Chính), Trương Thị Thu Hà

Đo lường hình ảnh điểm đến Huế đối với khách du lịch Thái Lan

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hà Quyên (Chính)

Đánh giá của du khách đối với hoạt động du lịch lễ hội tại trung tâm văn hóa Huyền Trân, thành phố Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Thu Hà (Chính), Bạch Thị Thu Hà, Lê Thị Hà Quyên

Vận dụng mô hình thuộc tính đánh giá hình ảnh điểm đến Huế đối với khách du lịch quốc tế

Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Quảng Bình, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hà Quyên (Chính)