Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tổng hợp hệ vật liệu nano tổ hợp mang kháng sinh (Ag-TiO 2 -Doxycycline-Alginate) và đánh giá hiệu lực diệt khuẩn Vibrio alginolyticus gây bệnh trên tôm

Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Trần Nguyên Thảo, Lê Thị Kim Anh, Đặng Đình kim, Hà Phương Thư, Nguyễn Thị Thanh Thủy