Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại Triệu An và Trung Giang tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện khoa học., 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Tạ Nhân Aí