Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2616-0684

In Vitro Cytotoxic Activity of Constituents of the Aerial Parts of Glycosmis parviflora

Natural Product Research, 2020
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (Chính), Nguyễn Đình Quỳnh Phú (Chính), Nguyễn Khánh Thùy Linh, Võ Quốc Hùng
Liên kết: https://doi.org/10.26538/tjnpr/v4i10.8

13403443, 18610293

Three new steroidal saponins from Aspidistra letreae plants and their cytotoxic activities

Journal of Natural Medicines, 2020
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính), Hồ Việt Đức (Chính), Võ Quốc Hùng, Nguyễn Viết Khẩn
Liên kết: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32200514/

13403443, 18610293

Three new steroidal saponins from Aspidistra letreae plants and their cytotoxic activities

Journal of Natural Medicines, 2020
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Duc VIet Ho (Chính), Hanh Nhu Thi Hoang, Hung Quoc Vo, Khan Viet Nguyen, Ty Viet Pham, Hoai Thi Nguyen (Chính)
Liên kết: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32200514/

1570-1786

Phytochemical Constituents of Annona reticulata and their Cytotoxic Activity

Letters in Organic Chemistry, 2019
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ty Viet Pham (Chính), Thang Quoc Le, Hung Quoc Vo, Anh Tuan Le, Duc Viet Ho (Chính)
Liên kết: http://www.eurekaselect.com/173820/article

1859-3836

Extraction optimization and antioxidant activity of phenolic compounds from avocado peel

Journal of Medicine and Pharmacy, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Quốc Hùng (Chính), Nguyễn Thị Hoài

Dammarane triterpene, flavone glycoside từ cành và lá cây Quếch (Chisocheton paniculatus Hiern – Meliaceae)

Tạp chí Y Dược học, 2019
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính), Lê Thị Bích Hiền, Võ Quốc Hùng, Hoàng Xuân Huyền Trang, Hồ Việt Đức

1028-6020

A new triterpene ester and other chemical constituents from the aerial parts of Anodendron paniculatum and their cytotoxic activity

Journal of Asian Natural Products Research, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính), Hồ Việt Đức (Chính), Võ Quốc Hùng, Hoang Thi Nhu Hang, Nguyen Minh Hien
Liên kết: https://doi.org/10.1080/10286020.2017.1336163